MELAMAJAVAT RY

 

Yhdistyksen säännöt

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Melamajavat ry ja kotipaikka on Porin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää melontaharrastusta siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja kilpamelontaa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tarjoamalla kunto- ja terveysliikuntaa, kilpailutoimintaa, harjoitus- ja valmennustoimintaa, ohjaustoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille, muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia, tiedotus- ja suhdetoimintaa, koulutustoimintaa, hankkimalla harjoituspaikkoja ja – välineitä sekä välittäen jäsenilleen omakustannehintaan urheiluvälineitä ja -asusteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.

6 § Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai yhdistyksen Internet-sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat;
Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja muille vastuuvelvollisille sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat;
Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan, vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia, päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

8 § Äänioikeus

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

9 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

10 § Tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

11 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kanssa yhdessä

12 § Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja yhdistyksen varojen luovuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat käytetään johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

 
Päivitetty 17.3.2017

OSALLISTU JA VAIKUTA

Toimintamme pyörii pääasiassa vapaaehtoistyöllä, rakkaudesta lajiin! Tule mukaan jäsentoimintaan ja vaikuta seuran kehitykseen. Voit myös jättää meille palautetta ja kehitysideoita. Siirry palautelomakkeelle »


YHTEYSTIEDOT

Hevosluodon melontavaja
Hevosluodontie, 28100 Pori (tien päässä)
Puh. 050 5208 033 vajan ollessa auki

Siirry yhteydenottolomakkeelle »


AUKIOLOAJAT

Vaja on avoinna vuokraajille kesäkuusta elokuuhun. Jäsenenä voit lunastaa avaimen ja hyödyntää vajaa ympäri vuoden.

Aukioloajat yhteystiedot-sivulla »


FACEBOOK

Jäsenillä on Facebookissa oma ryhmä, jossa voit etsiä seuraa melontaretkille sekä suunnitella retkiä ja tapahtumia.

Mennäänkö melomaan -ryhmä »